Back

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, leerlingen en medewerkers invloed uitoefenen op ons beleid. De MR kan meepraten over alle zaken met betrekking tot de school. Belangrijke besluiten van het schoolbestuur dienen eerst voorgelegd te worden aan de MR. Zij kunnen ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. De rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).

De samenstelling van de MR is afhankelijk van het schooltype en leerlingenaantal van de school. In het voortgezet onderwijs hebben ouders, leerlingen en personeel zitting in de MR. Op basis van verkiezingen wordt bepaald wie er zitting neemt in de MR. De wijze waarop deze verkiezingen plaatsvinden, staat in het medezeggenschapsreglement.

Correspondentieadres:
Medezeggenschapsraad IVO Deurne
Postbus 19
5750 AA Deurne
Mail: mr@ivo-deurne.nl