Back

Vormen van begeleiding
Wij begeleiden onze leerlingen intensief in het ontwikkelings- en leerproces dat zij doormaken op onze school. Met diverse activiteiten ondersteunen wij de leerlingen onder meer in het maken van een weloverwogen studie- en beroepskeuze. Indien nodig kan een leerling specifieke begeleiding krijgen. Deze begeleiding wordt in eerste instantie verzorgd door de klassenmentor (zorgniveau 1), het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. De mentor wordt bijgestaan door de Teamleiders en een zorgteam (zorgniveau 2) als een leerling problemen heeft die intensievere zorg vragen.

Opvoeding en ondersteuning
Voor leerlingen met persoonlijke problemen of speciale zorgvragen kan de school een gezins- en jongerencoach inschakelen via Centrum Jeugd en Gezin. De coach ondersteunt leerlingen, ouders en docenten bij het zoeken naar een oplossing. Aanmelding vindt plaats via het zorgteam.

Interne rebound
Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk buiten het reguliere onderwijs wordt geplaatst, als de begeleiding inschat dat dit beter is voor haar of zijn eigen leerproces en het leerklimaat in de klas. De leerling komt dan in de interne rebound terecht, met als doel hem of haar binnen een zo kort mogelijke periode terug te plaatsen in het reguliere onderwijs.

Passend Onderwijs
Wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Helmond/Peelland (SWV), een samenwerking tussen reguliere en speciale scholen in de regio om elke leerling passend onderwijs te kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven op welke wijze wij de leerlingen begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.